Feng Shui po polsku
Feng Shui to staro?ytna wiedza o ?yciu w harmonii ze ?rodowiskiem naturalnym. Podstawowym elementem naszego ?rodowiska jest energia Qi. Sztuka Energetycznego Feng Shui polega na pokierowaniu energi? Qi w taki sposob, aby stworzy? harmoni? w naszym otoczeniu.
Qi to wielowymiarowa energia, która dzia?a we wszystkich dziedzinach naszego ?ycia. Dharma Qi to stworzenie kosmicznego porzadku poprzez konstruktywne u?ycie energii.
Konsultant Energetycznego Feng Shui to mistrz energetyczny, który transformuje negatywne energie. Energie takie mog?y powsta? poprzez trudne, lub tragiczne prze?ycia osób mieszkaj?cych w tych pomieszczeniach, lub ich poprzedników.
Feng Shui w domu
Feng Shui pomaga nam stworzy? optymaln? przestrze? ?yciow? w granicach naturalnego porz?dku.
Energetyczne Feng Shui to akupunktura przestrzeni, która umo?liwia uwolnienie zablokowanej energii. Poprzez doprowadzenie Qi do wszystkich cz??ci domu i jego zak?tków, zmienia si? ca?kowicie engetyka tych pomieszcze?.
Jako?? energii ma bezpo?redni wp?yw na nasze zdrowie i samopoczucie, pomy?lno?? w zwi?zkach i rozwój kariery.
Feng Shui w biznesie
Chcesz, aby Twoja firma rozwija?a si? pozytywnie?
Chcesz mie? dobrych pracowników i zadowolonych klijentów?
Chcesz wzmocni? atrakcyjno?? pomieszcze? Twojej firmy?

Sukces mo?e przejawi? si? w wielu aspektach jak np. harmonijna atmosfera, lojalno?? w stosunku do firmy, wi?ksze obroty, wi?ksze dochody.

O sukcesie firmy decyduje nie tylko jako?? produktu, ale równie? wizerunek firmy i atmosfera panuj?ca w jej pomieszczeniach. Dobra aura firmy dzia?a jak magnez. Warto jest wi?c przyjrze? si? bli?ej energetycznym czynnikom.

Usuwaj?c destruktywne aspekty, zak?ócaj?ce przep?yw energii, stwarzamy przestrze? dla pomy?lnego rozwoju naszej dzia?alno?ci i realizowania naszych wizji. W taki sposób powstaje atmosfera, która wspiera dobre samopoczucie i sukces.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/28/d67846972/htdocs/dantra.net/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

napisz komentarz